Računovodstvene usluge - Perfectus Revizija
 

Računovodstvo, koje se odvija u okviru tvrtke Perfectus Računovodstvo d.o.o. sastoji se od tri cjeline usluga, koje prezentiramo u nastavku:

Računovodstvene usluge

 • Izrada kontnog plana i definiranje računovodstvenih politika
 • Vođenje poslovnih knjiga te svi računovodstveni poslovi sukladno zakonu o porezu na dohodak, zakonu o porezu na dobit, te propisima za neprofitne organizacije:
  • matični podaci
  • salda-konti kupaca i dobavljača
  • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  • materijalno knjigovodstvo (robno-materijalne evidencije),
  • proizvodnja (proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi),
  • knjiženje svih poslovnih događaja te unos podataka u računovodstveni sustav i porezne
  • net banking – plaćanje i knjiženje
  • blagajna
  • ispunjavanje kreditnih zahtjeva
  • obračun zateznih i redovnih kamata
  • putni nalozi
  • traženje boniteta
  • izrada prijedloga za kompenzacije, cesije ili asignacije
  • dolazak po dokumentaciju
  • ostala administracija
 • Porezno zastupništvo

Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća:

 • Prijava i odjava radnika
 • Obračun mjesečnih plaća
 • Obračun autorskih honorara, naknada temeljem ugovora o djelu, studentskih ugovora, naknada članovima nadzornih odbora te drugih dohodaka
 • Sastavljanje propisanih izvještaja
 • Analitika plaća radnika
 • Knjiženje obračuna plaća i drugih primitaka
 • Porezne kartice radnika
 • Ostale propisane porezne evidencije

Izvještavanje i kontroling:

 • Izrada svih obveznih izvještaja:
  • temeljnih financijskih izvještaja
  • godišnje izvješće
  • statističkih izvještaja
  • poreznih prijava
  • ostali izvještaji za HZZO, HZMO, HNB
 • Izrada neobaveznih izvještaja:
  • analize likvidnosti i solventnosti
  • analize kupaca i dobavljača
  • analiza bilance stanja na dan
  • račun dobiti i gubitka u određenom razdoblju
  • izrada izvještaja o kretanju novčanih tijekova
  • ostali izvještaji za management i Upravu