Revizija financijskih izvještaja - Perfectus Revizija
 

Revizija financijskih izvještaja

Što je cilj, a što svrha revizije?

Cilj revizije jest izraziti mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjeni glavnice), u svim bitnim odrednicama, u skladu s utvrđenim financijskim okvirom izvještavanja.

Svrha revizije jest potvrditi, neovisnim mišljenjem ovlaštenih revizora, vjerodostojnost financijskih izvještaja koje je izdala Uprava društva. Kako revizora određuju vlasnici Društva, svrha revizije je zapravo dati mišljenje vlasnicima o predočenim financijskim izvještajima od strane menadžmenta (Uprave).

Tko je obveznik?

Obveznici revizije financijskih izvještaja definirani su okviru Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji, kao i nekim posebnim propisima. S obzirom na izdavanje novog Zakona o računovodstvu, s primjenom od 01.01.2016. godine, posebno treba razvrstati obveznike za 2015., od obveznika od 2016. godine nadalje.

Obveznici za 2015. godinu

 • sva D.O.O. s ukupnim prihodom prethodne (2014.) godine preko 30,0 mil. kuna
 • svi D.D., neovisno o razini prihoda ili drugih pokazatelja
 • sve neprofitne organizacije koje su u prethodnoj (2014. godini) ostvarile ukupne prihode preko 10,0 mil. kuna
 • sve financijske institucije (banke, leasing kuće, društva za upravljanje investicijskim fondovima,…)

Obveznici za 2016., i nadalje

 • svi D.D., neovisnoo razini prihoda ili drugih pokazatelja;
 • D.O.O. koji zadovoljavaju dva od tri sljedeća kriterija:
  a) prihodi prethodne godine preko 30,0 mil. kuna,
  b) broj zaposlenih prethodne godine preko 25
  c) ukupna aktiva krajem prethodne godine preko 15,0 mil. kuna
 • sve neprofitne organizacije koje su u prethodnoj (2015. godini) ostvarile ukupne prihode preko 10,0 mil. kuna
 • sve financijske institucije (banke, leasing kuće, društva za upravljanje investicijskim fondovima,…)

Koji dijelovi čine uslugu revizije?

Revizija financijskih izvještaja može se podijeliti u tri osnovne faze:

 • Faza predrevizije, koja se provodi do kraja poslovne godine za koju se radi revizija. Nakon posjete klijentu, izrađuje se Pismo upravi u kojoj se navodi obujam obavljene revizije, ukazuje na uočene probleme te daju prijedlozi za ispravke odnosno poboljšanja, kao i sud o tome u kojoj mjeri utječe na iskazivanje relanosti i objektivnosti financijskih izvještaja.
 • Faza završne revizije nastupa na kraju ili pri samom kraju kreiranja financijskih izvještaja – također se u pravilu izrađuje bilješka revizora u kojoj se navode eventualna zapažanja oko nesukladnosti pojedinih pozicija financijskih izvještaja u odnosu na zadani okvir izvještavanja.
 • Izrada izvješća revizora koje se sastoji od Mišljenja revizora o objektivnosti i realnosti
 • financijskih izvještaja, te popratnih bilješki.