Revizija Eu projekata - Perfectus Revizija
 

Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova, što prema Posebnim uvjetima natječaja iz Strukturnih fondova EU za razdoblje od 2014.-2020., te Općim i Posebnim uvjetima natječaja iz pretpristupnih fondova EU, za većinu projekata znači obveznu reviziju odnosno verifikaciju troškova projekta.

Svrha revizije EU projekata je potvrda da su svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u budgetu projekta, te da su u skladu sa kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU. Kako su ti kriteriji vrlo rigorozni, potrebno je osim odličnog poznavanja propisa i smjernica propisanih od strane EU, znatno iskustvo u provođenju revizije troškova projekata financiranih iz fondova i programa EU.

Naš tim revizora posebno je educiran za područje EU fondova i revizije projekata financiranih iz EU fondova, sa višegodišnjim iskustvom u reviziji EU projekata iz državnog i privatnog sektora. Svojim klijentima osim same provedbe revizije EU projekata, pružamo i preporučamo redovitu komunikaciju za vrijeme trajanja provedbe projekta, kako bi se moguće pogreške u provođenju projekta svele na najnižu moguću razinu, s obzirom da postupanja koja nisu u potpunosti u skladu sa propisanim kriterijima rezultiraju smanjenjem ili u iznimnim slučajevima oduzimanjem cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

Našim klijentima nudimo usluge:

  • Revizije projekata financiranih od strane EU
  • Konzultacije oko administrativno-financijskog upravljanja projektom
  • Nadzor nad administrativno-financijskom dokumentacijom projekta